Skip to main content
Ajankohtaista

Blogi: Yhteiskuntavastuullinen ja arvoihin pohjautuva liiketoiminta Merikratoksella

By 26.2.2021No Comments

Viime vuosina yhä useampi eri alan yritys on alkanut profiloida itseään yhteiskuntavastuulliseksi ja arvopohjaiseksi yritykseksi, ja eettisyydestä onkin tullut keskeinen valintaperuste myös useille kuluttajille. Näen yhteiskuntavastuullisuuden perustana kysymyksen: miten yritys ottaa huomioon toimintansa vaikutukset sekä yhteiskuntaan että sen eri sidosryhmiin? Tässä kirjoituksessa on tarkoitus eritellä, mitä yhteiskuntavastuullisuus ja arvopohjainen liiketoiminta Merikratoksella käytännössä tarkoittavat.

Ajattelen, että aidosti yhteiskuntavastuullisen ja arvopohjaisen yrityksen toiminnassa arvot ja yhteiskuntavastuullisuus näkyvät jokaisena päivänä monella eri tasolla. Johtamisessa meillä korostuu esimerkin voima ja dialogisuus hierarkian ja kankeiden rakenteiden sijaan. Toiminnan eettinen arviointi ja arvokeskustelut ovat osa arkipäivää ja toimivat myös aina päätöksenteon pohjana. Meillä arvot ovat muodostuneet hyviksi havaittujen käytäntöjen kautta ja näkyvän muodon ne ovat saaneet hyvän työkulttuurin käsikirjan muodossa, joka on koottu työntekijöille laaditun kyselyn pohjalta. Merikratoksen yhteisiä arvoja ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen, ekologisuus ja kotimaisuus.

"Merikratoksen yhteisiä arvoja ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen, ekologisuus ja kotimaisuus.

Meillä taloudellinen vastuu näkyy koko yrityksen strategian tasolla. Strategiamme ilmaisee yhteiset arvomme, asenteemme ja uskomuksemme. Tavoittelemme maltillisen riskinoton kautta kannattavaa ja kestävää kasvua, jotta pystymme hoitamaan kaikki taloudelliset velvoitteemme, kuten verot, erilaiset saatavat ja palkat mallikkaasti. Haluamme varmistaa työntekijöidemme työpaikkojen säilymisen ja toimintamme jatkuvuuden tekemällä oikeita ratkaisuja yrityksen tulevaisuuden suhteen. Näen, että taloudellisen vastuun kantaminen mahdollistaa muiden yrityksen vastuualueiden hoitamisen, uudet investoinnit ja toiminnan kehittämisen.

Taloudellisesti vastuullinen liiketoiminta merkitsee mielestäni konkreettisesti sitä, että yrityksen perustehtävälle eli voiton tavoittelulle on asetettava rajat. Tulosta ei tavoitella keinolla millä hyvänsä, eikä etenkään henkilöstön, ympäristön tai sidosryhmien kustannuksella, vaan hyvä lopputulos on hyvä vain, mikäli se on saavutettu eettisen tarkastelun kestävien keinojen avulla. Meillä yritystoiminnastamme kertynyt mahdollinen voitto käytetään pääosin oman toimintamme kehittämiseen, mikä sekin on osa yhteiskuntavastuullista toimintatapaa. 

Sosiaalisen vastuun osalta meillä korostuu erityisesti työntekijöiden työoloista ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Näen, että sosiaalisessa vastuussa on pohjimmiltaan kyse sekä työntekijöiden että asiakkaiden ihmis- ja perusoikeuksien edistämisestä ja toteuttamisesta. Meillä on nollatoleranssi minkäänlaiseen epäasialliseen käyttäytymiseen. Sosiaaliseen vastuuseen meillä kuuluu muun muassa työturvallisuus, minimiä kattavampi työterveyshuolto, koulutusmyönteisyys, työntekijöiden tasapuolinen kohtelu sekä lukuisat työhyvinvointia varmistavat työn tukirakenteet. Pyrimme tukemaan työntekijöidemme jaksamista vaativan asiakastyön kentällä ja tarjoamaan heille toimivat ja turvalliset toimitilat. Suurin osa työntekijöistämme on vakituisessa kokoaikaisessa työsuhteessa meillä, mikä mahdollistaa aidon yhteisöllisyyden ja työn jatkuvan kehittämisen.

Meille ei riitä lain edellyttämä minimi vaan haluamme aidosti panostaa tärkeimpään pääomaamme, henkilökuntaan, ja osoittaa arvostavamme jokaista työntekijäämme. Yksiköidemme henkilöstömitoitukset ovat jatkuvasti huomattavasti suurempia, kuin mitä laki ja/tai kilpailutukset meiltä edellyttävät. Uskomme, että kuntoutuminen tapahtuu ennen kaikkea vuorovaikutuksessa, mikä edellyttää suurempaa henkilökuntamäärää. Ympärivuorokautisissa yksiköissämme palkkaamme myös aina sijaisen työntekijöiden poissaolojen ajalle, jotta sama mitoitus säilyy myös esim. sairastumistapauksissa. Työntekijöillemme on varattu runsaasti työaikaa myös muuhun kuin laskutettavaan asiakastyöhön, kuten erityistyöntekijöiden konsultaatioihin, dokumentointiin, työryhmän työnohjauksiin, case-työnohjauksiin, esimiesten tapaamisiin, työn suunnitteluun ja tarvittaessa myös jälkipurkuun.

Ajattelemme, että hyvinvoiva, motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta haluaa tehdä työnsä mahdollisimman hyvin, minkä johdosta palveluidemme laatu on korkeaa. Meille hakeutuu töihin ihmisiä, joille on tärkeää tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä eettisesti kestävällä tavalla. Eräs työntekijämme onkin todennut, että on helppoa tehdä töitä paikassa, jonka kanssa ei ole arvoristiriitaa. Pyrimme jatkuvasti säilyttämään työntekijöidemme luottamuksen siihen, että yrityksen arvoista ei tingitä tiukassakaan tilanteessa.

Ympäristöstä kannettava vastuu näkyy Merikratoksen jokaisen yksikön arjessa mm. kierrätyksen, korjaamisen ja kompostoinnin kautta. Pyrimme omalta osaltamme vähentämään ilmastonmuutosta tekemällä ekologisesti kestäviä ratkaisuja ja varmistamaan myös tulevien sukupolvien mahdollisuudet elää ja voida hyvin maapallolla. Yhtenä esimerkkinä tästä on neljän viimeisimmän yksikkömme rakennuttaminen Joutsenmerkin kriteerein, mikä on kustannuksiltaan tavallista rakentamista kalliimpaa, mutta ympäristön, asiakkaiden ja työntekijöiden kannalta mielestämme erittäin perusteltua.

"Sosiaalisen vastuun osalta meillä korostuu erityisesti työntekijöiden työoloista ja työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Edellä jo mainittujen lisäksi konkreettisia esimerkkejä vastuullisuudesta ja arvovalinnoista yrityksemme arjessa on lukuisia. Haluamme tukea paikallisia kotimaisia pienyrittäjiä hyödyntämällä heidän tuotteitaan ja palveluitaan. Osallistumme myös säännöllisesti oppilaitosyhteistyöhön, hyväntekeväisyyteen sekä tuemme sponsoreina lasten harrastustoimintaa. Meillä käytetään toimintarahaa asiakastyössä, tehdään retkiä ja matkoja, tuetaan sijoitettujen lasten harrastustoimintaa ja tarjotaan asiakkaillemme toiminnallisia elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia, vaikka näitä kustannuksia ei useimmiten palvelun tilaajilta saakaan laskuttaa.

Meille asiakkaan oikeus saada hänen tarpeitaan parhaiten vastaavaa palvelua on tärkein prioriteetti. Tästä johtuen pohdimme aina tarkkaan, vastaavatko meidän palvelumme ja osaamisemme kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita. Sijaishuollossa arvioimme erityisen tarkasti myös meillä jo asuvien lasten tilannetta ja uuden lapsen sopimista lapsiryhmään, sillä haluamme varmistaa jokaisen meille sijoitetun lapsen saavan tarvitsemaansa yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa. Toisinaan joudumme myös kieltäytymään meille ajatellusta asiakkuudesta edellä mainituista syistä. Sijaishuollossa otamme lisäresurssin käyttöön lapsen edun tätä edellyttäessä tietämättä, tuleeko tilaaja korvaamaan tuota resurssia meille. Me myös palkkaamme omalla kustannuksellamme ylimääräisen työntekijän/ työntekijöitä etsimään lapsia, jotka eivät ole palanneet sijaishuoltopaikkaan.

Työntekijämme miettivät työssään jatkuvasti asiakkaan tarpeita ja etua. Mikäli toiminnassamme olisi tärkeintä voiton tavoittelu, jatkaisimme palveluiden tarjoamista niin kauan, kuin niitä meiltä hankitaan. Sen sijaan meidän työntekijämme käyvät jatkuvaa avointa dialogia sekä asiakkaan että tilaaja-asiakkaan kanssa työskentelyn tavoitteista, vaikutuksista ja kestosta. Työntekijämme tuovat avoimesti esiin näkemyksensä asiakkaan tuen tarpeesta myös tilanteissa, joissa asiakas pärjäisi kevyemmällä tuella tai jopa kokonaan ilman palveluitamme. Ympärivuorokautisissa perhekuntoutusyksiköissämme pyrimme mahdollisimman vaikuttavaan kuntoutukseen, jotta asiakasperhe voisi palata takaisin omaan kotiinsa riittävän kuntoutusajan jälkeen, ja että kuntoutuksessa saavutetut tulokset säilyisivät myös kuntoutuksen jälkeen. Sijaishuollon yksiköissämme toteutamme jaetun vanhemmuuden työskentelyä, jolla tavoitellaan sekä toimivaa yhteistyötä lapsen lähipiirin kanssa sijoituksen aikana, että ennen kaikkea mahdollisuutta perheen jälleenyhdistämiseen. Meidän tavoitteemme kaikissa palveluissamme on kulkea tarvittava aika asiakkaan rinnalla, jonka jälkeen asiakas pärjää ilman meitä.

"Meille asiakkaan oikeus saada hänen tarpeitaan parhaiten vastaavaa palvelua on tärkein prioriteetti.

Merikratoksen selkeästi suurin asiakaskunta koostuu kuntien ja kaupunkien sosiaalitoimen, etenkin lastensuojelun asiakkaista. Hyvinvointiyhteiskunnan tärkeä tehtävä on huolehtia heikoimmassa asemassa olevista jäsenistään. Me täydennämme julkisen tahon omaa palveluvalikkoa ja olemme siten yksi keskeinen osa yhteiskunnallista palvelujärjestelmää. Verovaroja tulisi käyttää harkiten niin, että oikein mitoitettuja laadukkaita palveluita tarjotaan oikeaan aikaan, jolloin niiden vaikuttavuus on tehokkainta. Näin inhimillinen kärsimys vähenee ja myös kustannukset pidemmällä aikavälillä pienenevät. Jokainen sijoitettu lapsi tai yhteiskunnasta syrjäytynyt nuori on liikaa, mikäli tilanne olisi voitu välttää tukitoimilla.

Palveluidemme taustalla on pyrkimys saada aikaan hyvää ja välttää väärää. Noudatamme kaikessa toiminnassamme lainsäädäntöä, kilpailutusten vaatimuksia, hyvää tapaa ja eettisiä normeja. Pyrimme aina tekemään parhaamme ja oppimaan myös mahdollisista virheistä, jotka kuuluvat inhimilliseen toimintaan. Näen, että Merikratoksen ensisijaisena tavoitteena on tuottaa mahdollisimman suurta hyötyä yhteiskunnalle ja vasta toissijaisesti tavoitella voittoa. Haluaisin uskoa, että myös tulevaisuudessa on kiristyneestä kilpailutilanteesta ja kuntien säästöpaineista huolimatta käyttöä Merikratoksen kaltaisen yhteiskuntavastuullisen ja arvopohjaisen yrityksen palveluille.

Henna Komonen
toimitusjohtaja, Merikratos Oy