Skip to main content
Ajankohtaista

Eriarvoistumista vähentämässä – Agenda 2030

Olemme Merikratoksella tunnistaneet ja valinneet seitsemän YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tavoitetta, joita pyrimme yrityksenä toiminnallamme edistämään.

Agenda 2030, esittelyssä Tavoite 16: Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto

Tavoitteena on muun muassa edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla. Keskityn tässä artikkelissa erityisesti eriarvoisuuden vähentämiseen yhteiskunnassa ja hyvään hallintotapaan työelämän oikeudenmukaisuuden varmistajana.

Rauhanomaisen yhteiskunnan säilyttäminen

Kansalaisten luottamuksella on keskeinen rooli hyvinvointiyhteiskunnan toimintakyvyn ja sen tulevaisuuden kannalta. Suomalaiset luottavat edelleen melko paljon viranomaisiin ja valtiovaltaan, mutta viime aikoina huolta ja epäluottamusta ovat aiheuttaneet mm. kasvaneet elinkustannukset, eriarvoistumiskehitys ja yhteiskunnassa lisääntynyt vihapuhe.

Suomalaisten yleinen hyvinvointi ja terveys on parantunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on entistä eriarvoisempaa. Eriarvoisuus näkyy sosioekonomisten ryhmien välillä melkein jokaisella hyvinvoinnin ja terveyden alueella. Suomi on hyvinvoinnissa kuitenkin edelleen hyvällä keskieurooppalaisella tasolla, mutta muutos aiempaan on selvä.

Suurimpina yhteiskuntarauhan uhkaajina pidetään vihapuhetta ja eriarvoistumisen kasvamista. Sosiaalinen ja taloudellinen huono-osaisuus ja asuinalueiden eriarvoistuminen voivat lisätä myös rikollisuutta. Erilaiset jännitteet aiheuttavat ihmisissä jakautumista ja ryhmäytymistä erilaisten arvojen ja käsitysten mukaan. Vastakkainasetteluja vahvistaa tutkimusten mukaan se, että ihminen omaksuu omia ja lähipiirin käsityksiä ja mielipiteitä vahvistavaa tietoa helpommin kuin muuta tietoa.

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen

Hyvinvointi- ja terveyseroja voi kaventaa vaikuttamalla niiden sosiaalisiin taustatekijöihin ja eriarvoisuuteen panostamalla esimerkiksi koulutukseen, turvaamalla kaikille terveelliset elinolot (asuminen, työolot, ympäristö), tarjoamalla erityistä tukea haavoittuvassa asemassa oleville ja varmistamalla palvelujen saatavuutta ja laatua.

Yhdestä asiasta sekä tutkijat että kansalaisaktivistit ovat yksimielisiä. Koulutuksesta ja varhaiskasvatuksesta ei pidä leikata. Ne luovat mahdollisuuksien tasa-arvoa ja ne tulisikin nähdä kustannusten sijaan investointeina tulevaisuuteen. Yhteiskuntarauhan näkökulmasta mahdollisuuksien tasa-arvo on kaikkein merkittävintä. Jos ihmisten ja heidän jälkeläistensä tulevaisuus näyttäytyy toivottomana, muodostuu uhkia.

Tyytymättömyys ja epäkohtien esiin nostaminen ei ole kuitenkaan pelkästään huono asia, sillä aikoinaan hyvinvointivaltio rakennettiin tyytymättömyyden seurauksena. Epäkohtien tulisikin toimia erilaisia toimijoita yhdistävänä tekijänä, jolloin tyytymättömyys kanavoitaisiin yhteiseen hyvään, mutta tämä vaatii yhteistä keskustelua ja yhdessä tekemistä. Osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen ovatkin tärkeimpiä tulevaisuuden tavoitteita niin yhteiskuntarauhan, ihmisten hyvinvoinnin kuin kansantalouden kannalta.

Merikratoksen mahdollisuudet edistää rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvää hallintoa

Työnantajana pyrimme tarjoamaan hyvät työolot kaikille työntekijöillemme ja varmistamaan, että hallintomme ja johtamisemme on hyvän hallintotavan mukaista eli ammattimaista, riippumatonta, puolueetonta, asiallista, tasapuolista, oikeudenmukaista, lainsäädäntöön ja työehtosopimukseen perustuvaa, avointa ja perusteltua. Työn tukirakenteet, laaja työterveyshuolto, työsuojelutoiminta ja terveellisen sisäilman toimitilat ovat keskeisiä keinoja olla vastuullinen ja työntekijöistään välittävä työnantaja.

Merikratoksen palvelut ovat osaltaan poistamassa osattomuutta ja siten edistämässä yhteiskuntarauhaa ja osallisuuden kokemusta. Pyrimme ehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään jokaisen osallisuutta yhteiskunnassa. Yritämme erityisesti katkaista ylisukupolvisia huono-osaisuuden ketjuja ja löytää yhdessä asiakasperheidemme kanssa heidän voimavarojaan ja mahdollisuuksiaan.

Ajattelemme, että aina on toivoa ja uusia alkuja riippumatta siitä, mitä on ollut ja tapahtunut. Hyväksyvä katse on kaiken lähtökohta. Vaikuttamalla nykyhetkeen vaikutamme osaltamme myös koko yhteiskuntamme tulevaisuuteen. Jokainen yhteiskunnasta syrjäytynyt lapsi tai nuori on liikaa, jos tämä olisi voitu välttää kohdentamalla tukea ja apua oikeaan aikaan. Pyrimme entistä enemmän tuomaan asiakkaidemme kokemuksia avun oikea-aikaisuudesta ja vaikuttavuudesta esille osana yhteiskunnallista keskustelua. Yritämme myös entisestään vahvistaa asiakkaidemme uskoa ja luottamusta heidän omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa yhteiskunnassa.

 


Henna Komonen

toimitusjohtaja
Merikratos Oy

 

Lähteet:

Kestävän kehityksen tavoitteet -taskukirja. Suomen YK-liitto, 2017.

Yhteiskuntarauha horjuu Suomessakin. Sosiaalivakuutus -näkemyksiä sosiaaliturvasta. Haettu 28.2.2023 osoitteesta https://sosiaalivakuutus.fi/yhteiskuntarauha-horjuu-suomessakin/

Hyvinvointi- ja terveyserot. THL. Haettu 28.2.2023 osoitteesta https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot/eriarvoisuus

Yhteiskuntarauha ja vakaus. Tuovi. Sisäisen turvallisuuden tila. Haettu 28.2.2023 osoitteesta https://sisainenturvallisuus.fi/yhteiskuntarauha-ja-vakaus

Avainsana: hyvä hallintotapa. Osaava yritys – menestyvä yritys. Haettu 28.2.2023 osoitteesta https://osaavayritys.samk.fi/tag/hyva-hallintotapa/

 

Lue myös juttusarjan muut tekstit: