Skip to main content
Ajankohtaista

Blogi: Hei, sinä nuori! Oletko täysin väsynyt ainaisiin neuvoihin, opetukseen ja käskyihin?

By 4.5.202010 kesäkuun, 2020No Comments

Entä jos sinua autettaisiin sinun omilla ehdoillasi ja omia voimavarojasi tukien?
Entä jos joku antaisi sinulle välineitä, jotta saisit arkesi sujuvammaksi?
Entä jos joku auttaisi sinua löytämään uusia käyttäytymismalleja haastaviin tilanteisiin?
Entä jos joku sanoisi, että vastaukset löytyvätkin sinusta itsestäsi?

Neuropsykiatrinen valmentaja ei ole ihmeiden tekijä tai totuuden haltija, mutta hän on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan käynyt henkilö, jolla on vankka kokemus neuropsykiatrisista haasteista (ADHD, autismikirjon häiriöt, touretten oireyhtymä).Valmentaja pyrkii luomaan valmentautujaan turvallisen ja kannustavan suhteen ja rohkaisee tätä toimimaan itse. Yhdessä etsitään valmentautujan vahvuudet ja voimavarat ja niitä hyväksi käyttäen valmentautuja oppii löytämään omat keinonsa arjen esteiden raivaamiseen.

Neuropsykiatrinen valmentaja siirtää toimintamalleja ja toimintatapoja valmentautujalle. Ei teoreettisesti neuvomalla ja opettamalla, vaan ohjaamalla, yhdessä tekemällä ja mallintamalla.

Usein valmentautujan toimintakykyä rajoittavat hänen omat sisäiset esteensä. Hän on kokenut aiemmin epäonnistumisia ja näistä on jäänyt hänelle vääriä mielikuvia omasta osaamisestaan ja mahdollisesti myös huonoja toimintastrategioita. Valmennustapaamisilla mietitään henkilön kykyjä ja aiempia onnistumisenkokemuksia ja aikaa myöden hänen minäkuvansa muuttuu myönteisemmäksi ja hänen itsetuntemuksensa ja sitä kautta itsetuntonsa lisääntyy.

Valmentautuja on oman elämänsä paras asiantuntija. Hän asettaa itse tavoitteensa ja päättää itse siitä, mikä on riittävän hyvä taitotaso juuri hänelle. Valmentaja on rinnalla kulkija. Asiakassuhteen lisäksi kyseessä on aina myös ihmissuhde ja siksi ammatillisuutta ei millään lailla korosteta valmentautujalle. Yhteistyö tapahtuu myönteisessä, hyväksyvässä ja sallivassa ilmapiirissä. Leikillisyyttä ja huumoria ei unohdeta, sillä vanha sananlaskukin tämän meille jo opetti; sen minkä ilotta oppii, sen surutta unohtaa.

Joskus valmentaja saattaa kuulla, että miksi te pelaatte, käytte kahvilla tai rakentelette pienoismalleja. Mitä neuropsykiatrista valmennusta se nyt on? Aika usein valmennus tapahtuu nimenomaan toiminnan ja tekemisen kautta. Toiminnan, joka on nuorelle merkityksellistä. Ja mietitäänpä mitä esimerkiksi ”vain” pienoismallien rakentelu on: nuorella pitää olla malleja rakentaessaan rutkasti tilan ja suhteiden ymmärtämistä, kykyä hahmottaa kokonaisuutta, käden- ja motoriikantaitoja, pitkäjänteisyyttä, tarkkaavaisuutta, luovuutta sekä kekseliäisyyttä. Kaverin kanssa yhdessä rakentamisessa, mukaan tulevat myös neuvottelutaidot, asioista sopiminen ja toisen mielipiteen huomioon ottaminen. Näitä kaikkia taitoja harjoitellaan, kun rakennellaan pienoismalleja tai nuorempien lasten kanssa legolinnoja.

Suuria ihmeitä ei tapahdu hetkessä. Pienin askelin valmentautuja ja valmentaja kulkevat kohti alussa asetetun tavoitteen / tavoitteiden toteutumista. Valmentaja ei unohda myönteisesti vahvistavan palautteen antamista, koska se lisää valmentautujan sitoutumista, motivaatiota ja luottamusta tavoitteen saavuttamisen mahdollisuuteen.

Aina ei tavoitteeseen päästä yhden ja ainoan totuuden kautta. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja saa ja pitää käyttää. Aina tulee myös takapakkeja ja epäonnistumisia. Ne eivät ole katastrofeja, vaan niistä opitaan. Oppimiskokemuksena ajatellen epäonnistumisesta tuleekin voimavara.

Uutena palvelumuotona Merikratos (Turku) tarjoaa asiakkailleen neuropsykiatrista ohjausta. Neuropsykiatrinen ohjaus on mahdollista sen jälkeen, kun neuropsykiatrisen valmennuksen jakso on saatettu päätökseen. Nepsy-ohjauksessa vahvistetaan jo valmennus -jaksolla alkanutta luottamuksellista asiakas- ja ihmissuhdetta. Sen sijaan, miten neuropsykiatrisessa valmennuksessa työskentelyjakson aikana keskitytään muutamiin tavoitteisiin ja johonkin arjen osa-alueeseen, neuropsykiatrisessa ohjauksessa tuki ja ohjaus laajennetaan yhtä aikaa useampiin elämän osa-alueisiin, isompiin kokonaisuuksiin. Ohjattavan jo valmennus -jaksolla löytyneitä voimavaroja vahvistetaan. Hänen työskentelymotivaatiotaan ylläpidetään, jotta uudet, jo käyttöön otetut toiminta- ja käytösmallit säilyvät arjessa. Asiakasta autetaan huomaamaan, miten uudet tavat toimia parantavat hänen arjen sujuvuuttaan ja miten hän omilla toiminnoillaan voi vaikuttaa omaan elämänlaatuunsa ja siihen, miten tulevaisuus hänelle näyttäytyy.

Neuropsykiatriselle valmentajalle ja -ohjaajalle suurin kiitos onkin se, kun hän näkee asiakkaansa ottavan oman elämänsä haltuunsa ja elävän hyvää elämää. Merikratoksen valmennus- ja ohjauspalvelulle suurin kiitos tulee siitä, että saamme aina uusia asiakkaita ja toimintamme on katsottu luotettavaksi, turvalliseksi ja tuloksia tuottavaksi.

Marianne Kulmala
neuropsykiatrinen valmentaja ja -ohjaaja
Merikratos