Skip to main content
Ajankohtaista

Hyvinvointitaloutta vahvistamassa – Agenda 2030

By 19.1.2023No Comments

Olemme Merikratoksella tunnistaneet ja valinneet seitsemän YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tavoitetta, joita pyrimme yrityksenä toiminnallamme edistämään.

Agenda 2030, esittelyssä Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

Tavoitteena on edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja. Alatavoitteita ovat mm. edistää kehityslähtöisiä käytäntöjä, jotka tukevat tuottavaa toimintaa, uusien työpaikkojen luontia, yrittäjyyttä, luovuutta ja innovointia sekä kannustavat mikro- ja pienyritysten sekä keskisuurten yritysten perustamiseen ja kasvattamiseen. Alatavoitteena on edellä mainittujen lisäksi edistää ja tukea nuorten opiskelumahdollisuuksia ja työllistymistä. Lisäksi ohjelma tavoittelee resurssitehokasta, ympäristövaikutukset huomioivaa talouskasvua.

Työllisyys, talouskasvu ja hyvinvointi; puhutaan hyvinvointitaloudesta

Nuorten opiskelumahdollisuuksien tukemisella ja työllistymisellä on syrjäytymistä ehkäisevä merkitys. Talouskasvun ja BKT:n kasvun käyttäminen pelkkänä hyvinvoinnin mittarina on haasteellista, todettiin Sitran kolumnissa jo vuonna 2016: ”Edistyksellisellä elinkeino- ja innovaatiopolitiikalla ja viisaalla sosiaalipolitiikalla voimme kuitenkin luoda uutta työtä ja tasata tuloeroja markkinoita ja yritysten kilpailukykyä heikentämättä”.

Hyvinvointitaloudella (jolla on selkeä yhteys resurssiviisaaseen raaka-aineiden käyttöön) tarkoitetaan uutta talousparadigmaa – eikä vain kestävän kasvun ja ekologisen kestävyyden edistämistä. Sillä on myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävä vaikutus uusien mielekkäiden töiden ja paikallista elinvoimaa vahvistavan yhteisöllisyyden myötä.

Sosiaali- ja terveysministeriön hyvinvointitaloutta koskevan julkaisun mukaan: ”Jotta materiaaliset ja elämän laatuun liittyvät tekijät voivat toteutua, tarvitaan sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Hyvinvointitalous tukee näiden kestävyyden ulottuvuuksien keskinäisriippuvuuksien tarkastelua. YK:n kestävän kehityksen tavoitteena on turvata maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka päämäärä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvä elämä. Hyvinvointitalous ajattelutapana on siis investointi tuleviin sukupolviin”.

Merikratoksen mahdollisuudet vaikuttaa tavoiteohjelman 8. tavoitteen toteuttamiseen

Luomme ja ylläpidämme Merikratoksella sellaista työ- ja oppimiskulttuuria, jossa henkilöstön hyvinvointi ja arvot huomioidaan vaalimalla ja vahvistamalla koko organisaation osaamispääomaa – millä on kiistaton yhteys hyvinvointiin, taloudelliseen suoriutumiseen ja toimintakykyyn. Tähtäämme osallisuuden vahvistumiseen, sukupuolten tasa-arvoon, laadukkaaseen lähijohtamiseen ja yhteisöllisyyteen työpaikoillamme. Emme myöskään hyväksy ikärasismia työelämässä.

Tuotamme palveluita, joilla tulee olla erityistä vaikuttavuutta lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Palvelu voi olla moniammatillista ja korjaavaa kuntoutuspalvelua tai kevyimmillään neuvontaa tai lyhytterapeuttista lyhytaikaista kohtaamista. Palvelun määrittää aina asiakkaan tarve, ei pelkkä liiketaloudellinen kannustin.

Pyrimme valitsemaan palveluprosessiemme tueksi sellaiset arvokumppanit, jotka henkilöstöpolitiikassaan ja materiaalivirroissaan toteuttavat vastuullisuuden periaatteita ja arvoja. Toteutamme yrityksenä myös maltillisen kasvun strategiaa, jolla varmistetaan yrityksen kyky huolehtia vastuistaan suhteessa asiakkaisiinsa, henkilöstöönsä ja muihin sidosryhmiinsä toimintaympäristön alati jatkuvassa muutostilassa.

Toiminnallemme olennaista on pyrkiä ennaltaehkäisyyn. Havainnoimme ja puutumme myös palvelujärjestelmän epäkohtiin kykyjemme mukaan ja olemme mukana säästämässä yhteiskunnan rajallisia resursseja (sosiaali- ja terveyspalvelut) toimien palveluita tuottavana asiantuntijatahona kustannustehokkaasti.

 


Mikko Niemelä
palvelujohtaja
Merikratos Varsinais-Suomi

 

Lähteet:

Kestävän kehityksen tavoitteet -taskukirja. Suomen YK-liitto, 2017

Sitra: Talouskasvua hyvinvoinnin ehdoilla – ei hinnalla millä hyvänsä. Haettu 22.11.2022 osoitteesta https://www.sitra.fi/blogit/talouskasvua-hyvinvoinnin-ehdoilla-ei-hinnalla-milla-hyvansa/

Sosiaali- ja terveysministeriö. Hyvinvointitalous. Haettu 22.11.2022 osoitteesta https://stm.fi/hyvinvointitalous

 

Lue myös aikaisemmin julkaisemamme tekstit: