Skip to main content

Terapia- ja psykologipalvelut

Merikratos tarjoaa terapia- ja psykologipalveluita sekä yksityisille asiakkaille että kunnille.

Terapia- ja psykologipalvelut

Merikratos tarjoaa terapia- ja psykologipalveluita sekä yksityisille asiakkaille että kunnille. Voimme toteuttaa näitä palveluita vastaanottotyönä, kotiin tehtävänä työnä ja nyt myös laajenevasti verkkopalveluna. Palveluja on lisäksi mahdollista integroida osaksi sosiaalipalveluja.

Terapia- ja psykologipalveluissa Merikratoksen työntekijä tukee eri-ikäisiä asiakkaita heidän yksilöllisen tilanteensa edellyttämällä tavalla. Työskentely perustuu asiakkaan ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen. Osa terapiapalveluista on mahdollista hankkia Kela-korvattuna palveluna.

Ota yhteyttä

Terapia- ja psykologipalveluita tarjoaa Varsinais-Suomen ja Etelä-Savon aluetoimistomme.

Varsinais-Suomessa vastaanottotilat sijaitsevat Liedon Vanhalinnassa Ravattulan Citymarketin läheisyydessä hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Etelä-Savossa vastaanottotilat sijaitsevat Mikkelissä Sammonkadulla ja Ylännetiellä.

Perheterapia ja vakauttava perheterapia

Perheterapian tavoitteena on vaikuttaa perheen sisäisiin vuorovaikutusmalleihin siten, että vaikeat ja toimimattomat vuorovaikutusmallit muuttuisivat paremmiksi ja että kommunikaatio helpottuisi. Perheterapiassa etsitään ja tunnistetaan myös perheen vahvuuksia ja pyritään löytämään ja vapauttamaan voimavaroja perheen arkeen. Vaikka kokoonpano saattaa vaihdella tarpeen mukaan, perheterapiaprosessiin voi kuulua myös yksilökäyntejä. Toisinaan tapaamiseen voidaan kutsua perheenjäsenten lisäksi myös lähiverkostoa.

Perheterapian prosessien pituus ja tapaamisten välit vaihtelevat tarpeiden mukaan. Joskus perheelle riittää vain parikin istuntoa tilanteen helpottamiseksi. Toisinaan perhe voi käydä säännöllisin väliajoin pidemmän, jopa 1–2 vuoden prosessin. Tapaamiset kestävät 90 minuuttia kerrallaan ja toteutuvat yleensä 2–4 viikon välein.

Sekä perhe- ja pariterapiaan että vakauttavaan perheterapiaan voi saada Kelan tukea. Tällöin sen tarpeesta on tärkeää keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Tukea Kelasta pari- ja perheterapiaa varten haetaan samalla tavalla, kuin muutakin kuntoutuspsykoterapiaa.

Vakauttava perheterapia tarjoaa tietoa siitä, mitä meissä tapahtuu niissä tilanteissa, joissa hermostumme ja miksi niin käy. Vakauttavalla perheterapeutilla on lisäkoulutus, joka on keskittynyt traumaorientoituneeseen työskentelyyn perheen kanssa. Vakauttavassa perheterapiassa yhdistetään perheterapiaa, traumaterapiaa, kiintymyssuhdeterapiaa, sensomotorisen terapian ja psykofyysisen hengitysterapian sekä neurotieteiden teorioita ja menetelmiä. Vakauttavassa perheterapiassa keskitytään perheen vuorovaikutuksen hankaliin hetkiin ja niiden ennakointiin, pysäyttämiseen ja vakauttamiseen kehollisin ja dialogisin menetelmin. Vakauttavassa perheterapiassa tarjotaan asiakkaalle runsaasti erilaisia kehollisia menetelmiä itsensä vakauttamiseen. Tällä tavoin voidaan oppia uusia tunnetaitoja, miten voi rauhoittaa itseään tilanteissa joissa aikaisemmin on menettänyt hermonsa.

Lyhytterapia

Lyhytterapia on intensiivinen ja lyhytkestoinen työskentelyjakso (5-20 käyntiä), jonka aikana työskennellään rajatun tavoitteen tai aihepiirin parissa. Työskentely alkaa tavoitteen muotoilulla ja jatkuu tästä yhteistyössä sovituin työskentelymuodoin.

Lyhytterapeuttinen työskentely sopii esimerkiksi elämän käännekohtiin työ- ja vapaa-ajalla tai silloin, kun halutaan etsiä ja vahvistaa hyvinvointia lisääviä keinoja nykyisissä ympäristöissä. Lyhytterapiaa voi hankkia itselleen yksityishenkilönä, mutta se toimii myös työnantajan keinona tukea työntekijäänsä. Lyhytterapiajakso voidaan toteuttaa vastaanotolla tai etäyhteyden välityksellä.

Lyhytterapiaan ei tarvita erillistä lähetettä ja se on helposti saatavilla. Erityisesti nopea aloitus ja oikea-aikaisuus lisäävät sen vaikuttavuutta. Lyhytterapia on täydentävä palvelu pitkien psykoterapioiden ja lyhyempien kunnallisten tai työterveyden tarjoamien keskustelukäyntien välissä. Palvelun riittävyyttä asiakkaalle arvioidaan koko työskentelyn ajan ja tarvittaessa annetaan suosituksia jatkohoidosta.

Perheterapiaa voidaan käyttää monimuotoisesti perheen kriisien hoitamiseen, vanhemmuuden vahvistamiseen ja vakauttamiseen, parisuhteen ja siinä esiintyvien haasteiden tarkasteluun ja merkitykseen perhesysteemin toimivuudessa, lapsen kasvussa ja kehityksessä ilmenevien haasteiden työstämiseen, vanhempien ja lasten ristiriitojen tai sisarussuhteissa esiintyvien ristiriitojen auttamiseen sekä vaikeiden mielenterveyshäiriöiden ja lievempien psyykkisten häiriöiden hoitamiseen.

Ratkaisukeskeinen yksilöpsykoterapia

Ratkaisukeskeisyys poikkeaa monesta muusta suuntauksesta sen tulevaisuusorientaatiossa. Terapiakeskustelussa on koko ajan mukana toivottu tulevaisuus ja toivotun, hyvän elämän ja tulevaisuuden kuva. Menneisyydestä ja sen ikävistä, merkityksellisistä tapahtumista puhutaan siinä määrin, kun on tarpeellista, ja pyritään aina yhdistämään menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus keskenään kokonaisuudeksi.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii 1-5 kerran sarjana ikään katsomatta kenelle tahansa hankalassa elämäntilanteessa olevalle. Tyypillisesti sitä pidetään lyhyt terapiamuotona, mutta ratkaisukeskeinen soveltuu sekä lyhyt- että pitkäkestoiseen psykoterapiaprosessiin.

Ratkaisukeskeisyydessä perusajatuksena on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja että muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunnekokemuksessa. Terapiassa myös kokeillaan ja harjoitellaan uudenlaista käyttäytymistä ja toimintatapoja.

Pariterapia

Pariterapian avulla tutkitaan, ymmärretään ja hoidetaan parisuhteessa esiintyviä ristiriitoja, häiriöitä ja ahdistusta, tarkastellaan puolisoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja kummankin kasvuhistoriasta parisuhteeseen esiin nousevia asioita sekä löytää yhdessä uusia näkökulmia. Pariterapia tarjoaa mahdollisuuden yhteiseen jakamiseen, pettymysten ja toiveiden käsittelyyn sekä uudenlaisen yhteyden löytämiseen niin itseen kuin puolisoonkin.

Pariterapiaan voi myös hakeutua silloin kun harkitaan eroa tai parisuhteessa on jo päädytty eroon. Tällöin terapeutti voi auttaa löytämään uusia näkemyksiä ja toimintatapoja tilanteeseen ja auttaa esimerkiksi eroavaa paria toimimaan erotilanteessa lapset huomioon ottaen siten, että kaikkien osapuolien tarpeet ja tunteet tulisivat kuulluksi ja huomioiduksi.

Psykologipalvelut

Joskus erilaiset elämäntilanteet ja -tapahtumat saattavat vaikuttaa meihin niin, että keskustelu ammattilaisen kanssa voi olla tarpeen. Psykologin tapaamisilla elämäntilannetta ja omia kokemuksia voi selvitellä ja jäsentää oman olon helpottamiseksi ja hyvien ratkaisujen hahmottelemiseksi. Tapaamisilla omia ajatuksia ja tunteita tarkastellaan yhdessä, mistä syntyy uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja hankalalta tuntuviin tilanteisiin.

Psykologin tapaamisten tavoitteena voi olla myös henkisten voimavarojen vahvistaminen, elämänlaadun parantaminen ja itsensä kehittäminen. Tapaamisten aikana voidaan keskittyä vaikkapa itsetuntemuksen lisäämiseen ja uusien voimavarojen etsimiseen, jotta elämä arjessa olisi entistä parempaa. Psykologin tapaamiset joustavat tilanteiden muuttuessa: joskus jo muutaman tapaamisen aikana löytyy hyviä etenemisvaihtoehtoja, joissakin tilanteissa voi olla hyötyä pidemmästä rinnalla kulkemisesta.

Psykologiyksikkömme tarjoaa myös täydentäviä palveluita kunnille, esimerkiksi koulu- sekä kasvatus- ja perheneuvolan psykologipalveluita. Autamme äkillisissä tilanteissa ja ajanvarausruuhkien purkamisessa. Kanssamme voi myös sopia säännöllisestä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä, kuten päivystyskäytännöistä tai säännöllisistä vastaanottoajoista.

Kysy lisää psykologipalveluistamme!
Helena Vantamo: 050 911 0376, helena.vantamo@merikratos.fi

Yhteyshenkilöt – terapiapalvelut

Satu Hintzell

Integratiivinen perhe- ja paripsykoterapeutti (Valvira)
Etelä-Savo
050 4709 655
satu.hintzell@merikratos.fi

Vapaita aikoja, kysy lisää!

Anu Vesaniemi

Voimavarakeskeinen perhe- ja paripsykoterapeutti (Valvira), työnohjaaja (koulutuksessa)
Varsinais-Suomi
050 408 4065
anu.vesaniemi@merikratos.fi

Vapaita aikoja, kysy lisää!

Valitseterapia.fi

Marianne Pajunen

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti (Valvira), erityistason seksuaaliterapeutti (NACS)
Varsinais-Suomi
050 562 3645
marianne.pajunen@merikratos.fi

Vapaita aikoja, kysy lisää!

Valitseterapia.fi

Satu Deraz

Kriisi- ja traumapainotteinen
perhepsykoterapeutti (Valvira)
Varsinais-Suomi
050 414 1564
satu.deraz@merikratos.fi

Valitseterapia.fi

Yhteyshenkilöt – psykologipalvelut

Ville Suomäki

johtava psykologi
työnohjaaja
Varsinais-Suomi
041 527 2772
ville.suomaki@merikratos.fi

Henna Keskikylä

psykologi
Varsinais-Suomi
050 340 1630
henna.keskikyla@merikratos.fi

Visa Metsälä

psykologi, työnohjaaja
Varsinais-Suomi
050 562 9260
visa.metsala@merikratos.fi

Helena Vantamo

psykologi, työnohjaaja
Varsinais-Suomi
050 911 0376
helena.vantamo@merikratos.fi

Wilma Nurminen

psykologi
Varsinais-Suomi
050 576 1171
wilma.nurminen@merikratos.fi

Valitseterapia.fi

Katri Manelius-Eriksson

psykologi
Varsinais-Suomi
050 573 3146
katri.manelius-eriksson@merikratos.fi

Marianne Himanen

psykologi
Varsinais-Suomi
050 911 8609
marianne.himanen@merikratos.fi