Skip to main content

Työnohjaus ja työyhteisöjen kehittäminen antaa työkaluja hyvinvoivan ja tehokkaan työyhteisön rakentamiseksi

Merikratoksella työskennellään sellaisen työelämän eteen, jossa työ on mielekästä, tuottavaa ja jokainen ammattilainen voisi voida hyvin.

Työyhteisön kehittämistä vahvalla ammattitaidolla

Merikratoksella työskennellään sellaisen työelämän eteen, jossa työ on mielekästä, tuottavaa ja jokainen ammattilainen voisi voida hyvin. Meillä työskentelee psykologeja, työnohjaajia, prosessikonsultteja ja kouluttajia, joilla on syvällistä osaamista ja ymmärrystä työyhteisöjen ja ryhmien dynamiikasta, johtamisesta ja johtajuudesta, organisaatiokulttuuriin vaikuttamisesta, vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta palveluiden tuottamisessa.

Olemme erikoistuneet vaativissa olosuhteissa toimivien organisaatioiden tukemiseen, johtajuuden kehittämiseen sekä muutosten ihmisläheisen toteutuksen kumppaneina toimimiseen. Työskentelemme organisaatioiden ja niiden jäsenten oppimisen, vaikuttavuuden sekä hyvinvoinnin äärellä.

Autamme toimeksiantajiamme rakentamaan psykologisesti turvallisia toimintaympäristöjä, joissa hyvät työn tulokset ja vaikuttavuus syntyvät reflektiivisyydestä, oppimisesta, luottamuksesta ja aidosta työn ilosta. Tämän rakentaminen mahdollistuu prosesseissa, joissa myös uskalletaan purkaa esteitä ja kohdata vaikeutta yhdessä.

Tarjoamme organisaatioille ja työyhteisölle työnohjausta, yksittäisiä kehittämispäiviä, työpajakokonaisuuksia, muutosvalmennusta sekä asiakastyön case-työnohjausta ja jälkipurkua.

Ollaan yhteydessä ja mietitään juuri teidän ammattilaisille, tiimeille ja työyhteisölle sopivia tukirakenteita.

Työnohjaus

Työnohjaus on menetelmä, jonka avulla ammattilainen tai ammattilaisten yhteisö voi saavuttaa työhön liittyviä, ratkaisevan tärkeitä oivalluksia. Työnohjaus on ammatillisen kasvun ja oppimisen foorumi, jossa keskeisiä työstämiskohteita ovat työhyvinvointi, työn sujuvuus ja yhteisön toimivuuden kohentaminen. Työnohjaajan kanssa oivalletaan, ideoidaan, etsitään voimavaroja ja ratkaisuja. Työnohjaus sopii hyvin tueksi esim. ryhmäprosesseihin, muutos- ja uudistumistilanteisiin, voimavarojen löytämiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Erityisesti vaativassa ihmissuhdetyössä, työtä tekevän yhteisön kyky tuottaa keskinäistä turvallisuutta ja tukea, on tärkeä hyvinvointia suojaava tekijä. Työnohjaajien ryhmädynamiikkaan liittyvä osaaminen ja ymmärrys luovat ohjattavalle yhteisölle turvallisen ympäristön, jossa voi tutkia ja kokeilla erilaisia vuorovaikutuksen tapoja.

Case-työnohjaus

Case-työnohjauksen materiaalina ovat asiakasprosessin herättämät kokemukset, tunteet ja ajatukset. Näitä työstämällä syntyy uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja työskentelyyn asiakkaan kanssa. Joskus tarvitaan myös kuormittavien työ- ja asiakastilanteiden herättämien tunteiden käsittelyä ja purkamista. Tunteiden sietokyvyn tarkastelu ja tunnesäätelyn harjoittaminen parantavat ammattilaisen toimintakykyä haastavissakin tilanteissa.

Työnohjaajamme ovat ohjaustyön ammattilaisia, minkä lisäksi heillä on substanssiosaamista lastensuojelun avo- ja sijaishuollosta. Erityisosaamistamme ovat mm. lasten ja nuorten psyykkinen kehitys, perheiden kanssa tehtävä työ, kiintymyssuhdekeskeinen hoitotyö, kuormittavien asiakastilanteiden purkaminen, ammattilaisen itsereflektio-, tunteiden erittely- ja tietoisuustaitojen kehittäminen, hyvinvointia suojaavat tekijät ja auttamistyön voimavarat.

Kehittämispäivät ja -prosessit

Meille on tärkeää, että kehittämistyöskentelymme on aidosti vaikuttavaa ja kumpuaa työyhteisön tilanteesta ja tarpeista. Työyhteisöjen kehittämistilaisuutemme ovat vuorovaikutteisia ohjaustilanteita. Asiantuntijoidemme alustukset ja koulutusosuudet johdattelevat kulloisenkin teeman äärelle, jossa osallistujien oma toimijuus ja kokemukset ovat keskiössä. Tuemme osallistujia ammatillisen reflektion ja kokemuksellisen oppimisen kautta ymmärtämään paremmin omaa ja toisten käyttäytymistä ja sitä kautta kehittymään ja kasvamaan omassa työssään.

Esimerkkejä teemoista, joiden äärelle olemme pysähtyneet ammattilaisten, tiimien ja työyhteisön kanssa ympäri Suomen:

 • Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma
 • Yhteistyö ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä
 • Ryhmäilmiöt ja ihmissuhdetaidot
 • Johtamisen vaikuttavuus
 • Käyttäytymistieteellinen johtamisajattelu ja käytännöt
 • Hyvinvointia suojaavat tekijät
 • Auttamistyön voimavarat
 • Tunteet asiakastyössä

Jälkipurku ja kriisituki

Kriisituella pyritään tukemaan — ja olemaan häiritsemättä — sitä palautumista, johon hermostolle on luontainen taipumus ja hermostolle mahdollistetaan tilaisuus säätelyyn. Olennaista on auttaa synnyttämään kokemus, että järkyttävä tapahtuma on nyt ohi ja että sen kokenut on turvallisesti ja varmasti nykyhetkessä. Tietyissä olosuhteissa ei kuitenkaan ole mahdollista täysin poistaa stressiä aktivoivia tekijöitä. Tällöin on tärkeää pyrkiä purkamaan senhetkinen stressitila niin pitkälti kuin mahdollista, vaikka sen aiheuttajaa ei voisikaan välttää.

Jokaisen stressiä tuottavan tekijän poistaminen ja turvallisuuden kokemuksen lisääminen vähentää riskiä traumaperäisen stressihäiriön kehittymiseen myöhemmässä vaiheessa. Kun käytetään ulkopuolista tukea, on tärkeää, että sen antajilla on erityistä osaamista ja kliinistä kokemusta traumoista. Akuuttivaiheen kriisituen antaminen vaatii syvällistä osaamista ja tästä syystä laillistettujen psykologien ja psykoterapeuttien käyttö kriisituessa on oleellista.

Merikratoksen psykologit ja psykoterapeutit ovat osaavia ammattilaisia työyhteisöjä ja yksilöitä varten, joilla on tarvetta jälkipurkuun ja kriisitukeen vaativassa työssään. 

Jälkipurkutyöstä Merikratoksella vastaa kriisi- ja traumapainotteinen vakauttava perhepsykoterapeutti Satu Deraz, kysy lisää jälkipurkupalvelustamme!

Firstbeat-hyvinvointianalyysi

Firstbeat Life 

Firstbeat Life on edistynyt terveys- ja hyvinvointipalvelu, joka hyödyntää sykevälivaihteluanalyysiä tarjotakseen tietoa, ohjausta ja suosituksia terveellisemmän elämäntavan saavuttamiseksi.Palvelu kerää dataa päivittäisistä toiminnoista ja mittaa sydämen sykevälivaihtelua eri tilanteissa

Firstbeat Life on suunniteltu sekä yksilöiden että työyhteisöjen hyvinvoinnin tukemiseen. Palvelu tarjoaa yksilöllisiä raportteja ja työkaluja, joiden avulla voit seurata omaa kehitystäsi ja asettaa tavoitteita terveellisemmälle elämälle. 

Firstbeat Life auttaa ymmärtämään: 

 • Stressin ja palautumisen tasapainoa
 • Unen laatua 
 • Liikunnan vaikutuksia 

Hyvinvointi syntyy työssä, levossa ja vapaa-ajalla

Palvelun vaiheet: 

 1. Alkuinfo mittauksen toteuttamiseksi ja mittalaitteen toimitus 
 2. Aloitusmittaus 
 3. Asiantuntijan valmennuskeskustelu ja tavoitteiden asettaminen mittauksen perusteella 
 4. Rajattomat jatkomittaukset 

Reaaliaikaisen datanseurannan avulla voit seurata tavoitteidesi saavuttamisen matkaa! 

Hinta: 

3kk lisenssi + 45min valmennuskeskustelu:    140€ (sis. ALV 24 %)

6kk lisenssi + 2x 45min valmennuskeskusteluita: 250€ (sis. ALV 24 %)

Mikäli haluat toteuttaa mittauksen useammalle henkilölle (esim. tiimille) kysy tarjousta.

Katri Manelius-Eriksson
psykologi
Varsinais-Suomi
050 573 3146
katri.manelius-eriksson@merikratos.fi

Simo Singh
lyhytterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja
050 573 3146
simo.singh@merikratos.fi