Skip to main content
Ajankohtaista

Tasa-arvoista koulutusta ja elinikäistä oppimista turvaamassa – Agenda 2030

Tämä kirjoitus on osa Agenda 2030 -juttusarjaa, jossa olemme valinneet YK:n kestävän kehityksen tavoitelistalta seitsemän tavoitetta, joita pyrimme osaltamme erityisesti edistämään.

 

Marraskuisena aamuna minut pysäytti paikalleni Ylen aamu-TV:n keskustelu, jossa lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen kertoi nuorten psykiatrisen erikoissairaanhoidon tarpeen liki kymmenkertaistuneen vuoden 2021 aikana. Tämä on todella järkyttävä tieto, ja sille ei saa tarjota selitykseksi ”koronavuosia” tai ”sosiaalisen median luomia ulkonäköpaineita”, vaikka nämä varmasti osin ovatkin vaikuttamassa nuorten lisääntyneeseen ahdistukseen. Pekkarinen sanoi, että tämä ei ole yksin lapsen, vanhempien tai koulun ongelma, vaan koko yhteiskunnan ongelma, jota erikoissairaanhoito ei yksin kykene ratkaisemaan, vaan apuun tarvitaan nyt kaikkia. Lasten vanhempia, sukulaisia, ystäviä, koulua, terveydenhoitoa, sosiaalipalveluja, yksityistä sektoria, järjestöjä, seuroja, sinua ja ennen kaikkea minua.

YK:n Lasten Oikeuksien 28 artikla sanoo, että jokaiselle lapselle kuuluu oikeus laadukkaaseen perusopetukseen. Vaikka maailmalla myllertää ja ilmastonmuutoksen uhka, sota Ukrainassa tai sähkökriisin hintalappu ihmiselle mietityttää kovasti, koulu pysyy aina paikallaan. Koulu on paikka, jonne lapsi voi turvallisesti mennä viitenä päivänä viikossa tapaamaan ikätovereitaan, saamaan aikuisten huomiota ja oppimaan elämisen taitoja, vaikka niitä ei joka päivä jaksaisikaan oppia. Suomalaisen perusopetuksen tehtävät on jaettu opetus- ja kasvatustehtävän lisäksi myös yhteiskunnallisen tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmiin. Näistä tehtävistä Merikratos pystyy kantamaan oman osansa yhteiskunnallisen tehtävän toteuttajana.

Koulun merkitys tasa-arvon takaajana ja yhdenmukaisuuden toteuttajana

On erittäin tärkeää, että pystymme myös tulevaisuudessa takaamaan jokaiselle lapselle yhtäläiset mahdollisuudet saada laadukasta koulutusta. Tähän tavoitteeseen päästään tarjoamalla edelleen ilmaista koulutusta kaikille, ja tukemalla oppilaitoksia niin, että ne pystyvät tarjoamaan laadukkaita opetuspalveluja. Lisäksi on tärkeää tarjota oikein kohdennettua ja oikea-aikaista tukea oppilaille, jotka sitä tarvitsevat, jotta he pystyvät hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla ja suoriutumaan oppivelvollisuudestaan.

Uhkana näiden tavoitteiden toteutumiselle ovat muun muassa talouden resurssit, koulutuspolitiikka ja asenteet. Opettaja- ja ohjaajaresurssit eivät vastaa tänä päivänä lasten ja nuorten lisääntyneen psykologisen tuen tarpeeseen. Ei ole yksin koululaitoksen tehtävä vastata lasten ja nuorten kipuiluun, vaan nämä ”avunhuudot” on kuultava kauempanakin. Myös koulutuksesta tehtävät säästöt ja leikkaukset näkyvät kouluissa esimerkiksi henkilökunnan tai lähiopetuksen määrän vähenemisenä. Koulutusvastaiset asenteet taas voivat olla hyvin petollisia. Ylisukupolvisuuden tuomat haasteet ja opettajien huono arvostus näkyvät päivittäisessä opettajan koulutyössä.

On hyvä myös muistaa, että psyykkisen pahoinvoinnin lisäksi meillä on tulevaisuudessa muutakin tärkeää tehtävää maailman parhaan koululaitoksen eteen. Sukupuolten eriarvoisuuden poistaminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien takaaminen heikossa asemassa oleville, vaativat aktiivista työskentelyä meiltä kaikilta.

Merikratos haluaa vastata omalta osaltaan perusopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän toteutumiseen. Oikeus koulutukseen ja laadukkaaseen opetukseen on mielestämme tärkein yksittäinen tekijä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi maailmanlaajuisesti. Tämän vuoksi olisi nyt erittäin lyhytnäköistä jättää lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi huomioimatta, sillä tämä johtaa jo hyvin nopealla aikavälillä pitkittyneisiin koulupoissaoloihin ja yhä suurempiin ongelmiin.

Kuinka Merikratos vastaa haasteisiin?

Merikratoksen laadukkaat sekä monipuoliset avohuollon ja sijaishuollon palvelut pyrkivät edistämään koulunkäynnin valmiuksia perheissä, lisäämään voimavaroja ja tunnistamaan erityisen tuen tarpeita sekä tarjoamaan oppilashuollon osaamista ja konsultaatiota koulun ammattilaisten tueksi. Olemme lisäksi viimeisen vuoden aikana luoneet uusia tuotteita nimenomaan kouluihin tehtävän sosioemotionaalisen työn tueksi sekä tarjonneet oppilashuollon osaamista ja konsultaatiota kaikille niitä tarvitseville.

Tuotteet sisältävät esimerkiksi psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksen nuoren yksilölliseen kohtaamiseen, ennaltaehkäisevää työtä koulupudokkuuden estämiseksi, neuropsykiatrista valmennusta tai ohjausta sekä koulusosiaaliohjaajan palveluja lapsen tai nuoren koulunkäynnin tukemiseksi. Palvelut ovat helposti räätälöitävissä niin ala- ja yläkoulujen kuin toisen asteen oppilaitosten vaihteleviin tarpeisiin. Myös Merikratoksen omat hyvinvointialaan tai juridiikkaan liittyvät koulutuspalvelut tukevat koulutuksen laatua sekä takaavat oppimismahdollisuuksia kaikille, ikään tai sukupuoleen riippumatta.

Agenda 2030 -alatavoitteet

Merikratos tunnistaa oman vastuunsa yhteiskuntavastuullisena yrityksenä, ja haluaa olla kaikin mahdollisin keinoin tukemassa koululaitosta Agenda 2030:n koulutukseen liittyvien alatavoitteiden saavuttamiseksi.

1) Varmistetaan vuoteen 2030 mennessä, että kaikki saavat päätökseen ilmaisen, tasa-arvoisen ja laadukkaan perus- ja keskiasteen koulutuksen, joka johtaa olennaisiin ja tehokkaisiin oppimistuloksiin.

2) Varmistetaan vuoteen 2030 mennessä kaikille mahdollisuus edulliseen ja laadukkaaseen tekniseen, ammatilliseen ja kolmannen asteen koulutukseen korkea-asteen koulutus mukaan lukien.

3) Poistetaan vuoteen 2030 mennessä sukupuolten eriarvoisuus koulutuksessa ja varmistaa heikossa asemassa oleville, kuten vammaisille, alkuperäiskansoille ja huono-osaisille lapsille, yhtäläinen mahdollisuus kaiken tasoiseen koulutukseen ja ammatilliseen valmennukseen.

4) Rakennetaan ja uudistetaan lapset, vammaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ottavia koululaitoksia sekä tarjotaan turvallisia, väkivallattomia, osallistavia ja tehokkaita oppimisympäristöjä kaikille.

 


Sami Jylhä
lähityön esihenkilö
Merikratos Keski-Suomi

 

Lähteet:

Kestävän kehityksen tavoitteet -taskukirja. Suomen YK-liitto, 2017

Miettinen, S. 2022. ”Vaihtoehdot ovat kuolema, huostaanotto tai psykiatrinen osasto”. Yle. Haettu 20.12.2022 osoitteesta https://yle.fi/a/74-20005594

 

Lue myös aikaisemmin julkaisemamme tekstit:

Tavoite 1 Ei köyhyyttä   Tavoite 3 Terveyttä ja hyvinvointia